Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky materskej školy v obci Holiša

Obec Holiša vyhlasuje v zmysle §3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľku Materskej školy, Holiša č. 61 s predpokladaným nástupom od 01.01.2015.

Požadované predpoklady:
Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods. 1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Kvalifikačné predpoklady:

 • požadované vzdelanie pre učiteľa materskej školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a - odborných zamestnancov, najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:

 • znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 • doklad o preukázaní bezúhonnosti - výpis registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej),
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Miesto prekladania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
OBEC HOLIŠA, Holiša č. 61, 985  57  Holiša
Uzávierka prijímania žiadostí: 28.11.2014 do 12,00 hod.

Obálku označte heslom “VÝBEROVÉ KONANIE MŠ“- neotvárať

Termín, miesto a čas uskutočnenia výberového konania:
08.12.2014 v zasadačke obecného úradu v Holiši o 14.00 h
Informácie: tel./fax č. 047 / 43 94 222 .

Výberové konanie vyhlásené 06.11.2014.

V Holiši, 06.11.2014

Vojtech Galdík, starosta obce

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Úradné hodiny
Pondelok 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:30
Streda 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:30
Piatok 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
Kontakty

Obec Holiša
Holiša č. 61
985 57 Holiša

email: info@ocuholisa.sk,
starosta@ocuholisa.sk
telefón: +421-(0)47-4394222

Napíšte nám
Vyhľadávanie
Odvoz odpadu
Telefónne čísla
Doprava
Kto je online
Máme online 31 hostí