Voľba hlavného kontrolóra Obce Holiša

Obecné zastupiteľstvo v Holiši uznesením č. 21/2014 zo dňa 26.06. 2014, podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Holiša a určuje deň konania voľby na 21.08.2014 o 18.00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Holiši.

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce je určený na 25 % mesačného pracovného času s nástupom do pracovného pomeru od 1. septembra 2014.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Holiša prihlášky zasielajú alebo doručujú osobne v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať“ na Obecný úrad v Holiši, Obec Holiša, Holiša č. 61, 985 57 Holiša  najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t. j. do 08.08. 2014 do 15.00 hod.

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 1. kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra:
  ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 2. iné predpoklady:
  a. bezúhonnosť - preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
  b. odborná prax v kontrolnej činnosti samosprávy - preukazuje sa profesijným životopisom.

Náležitosti a prílohy prihlášky:

 1. osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktný údaj),
 2. písomný súhlas kandidáta na spracovanie a zverejnenie osobných údajov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 4. doklad o vzdelaní – úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 5. štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi s uvedením pracovnej pozície.

V Holiši, dňa 30.06. 2014

Vojtech Galdík
starosta obce

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Úradné hodiny
Pondelok 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:30
Streda 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:30
Piatok 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
Kontakty

Obec Holiša
Holiša č. 61
985 57 Holiša

email: info@ocuholisa.sk,
starosta@ocuholisa.sk
telefón: +421-(0)47-4394222

Napíšte nám
Vyhľadávanie
Odvoz odpadu
Telefónne čísla
Doprava
Kto je online
Máme online 35 hostí